Strategia inwestycyjna
Wyważona
Strategia Wyważona
  • Poziom ryzyka:
    podwyższony
  • Zalecany okres inwestowania:
    co najmniej 5 lat
Jaki wynik osiągnęła Strategia
Wyważona w 2017 r.
2,91%
Symulacja opracowana została na podstawie wyników Subfunduszy wchodzących w skład Strategii, osiągniętych w roku 2016. Symulacja nie uwzględnia dostosowania podziału środków zgromadzonych przez Uczestnika w ramach Planu, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania Aktywny Plan Inwestycyjny, podatku oraz opłat.
Fundusze wchodzące w skład Strategii Wyważonej
50%
25%
25%
  • Aviva Oszczędnościowy
  • Aviva Investors Europejskich Akcji
  • Aviva Investors Globalnych Akcji
Aktywnie zarządzana strategia
Stale monitorujemy rynek i aktywnie reagujemy na zachodzące na nim zmiany. Wszystko po to, aby Twoje oszczędności osiągneły dla Ciebie jak największy zysk. Twoje aktywa są zarządzane przez certyfikowanych doradców inwestycyjnych, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie rynków finansowych i inwestycji.
Nasi eksperci inwestycyjni zarządzają:
FUNDUSZAMI
Dobieramy odpowiednie instrumenty finansowe.
STATEGIAMI
Dostosowujemy, raz na kwartał, udział Twoich środków do struktury funduszy w strategii.
PRODUKTEM
W razie potrzeby zmieniamy udział procentowy poszczególnych funduszy w strategii.
W co inwestowane są aktywa Strategii Wyważonej?
Aktywa inwestowane zgodnie ze Strategią Wyważoną lokowane są w jednostki uczestnictwa wybranych Subfunduszy wchodzących w skład funduszy inwestycyjnych utworzonych i zarządzanych przez Aviva Investors Poland TFI SA.

Część środków inwestowana w bardziej ryzykowne aktywa lokowana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszy inwestujących w akcje zagraniczne. W wyniku doboru lokat w tych Subfunduszach portfel akcji jest zdywersyfikowany geograficznie (akcje rynków rozwiniętych, akcje rynków rozwijających się). Dochodowość tej części Strategii powiązana jest istotnie ze stanem koniunktury na rynkach akcji. Aktualny udział jednostek uczestnictwa Subfunduszy akcyjnych dla Strategii Wyważonej jest istotny i wynosi 50%, co jest wielkością charakterystyczną dla strategii zrównoważonych. W zależności od oceny sytuacji na rynkach akcji udział ten może ulec zmniejszeniu lub niewielkiemu zwiększeniu.

Pozostałe środki ulokowane są w jednostki Subfunduszu Aviva Oszczędnościowy, chrakteryzujący się mniejszym poziomem ryzyka niż subfundusze akcyjne. Subfundusz lokuje swoje aktywa w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund. Fundusz ten inwestuje globalnie, jest wysoko zdywersyfikowanym (zarówno geograficznie, jak i w zakresie klas aktywów) funduszem absolutnej stopy zwrotu. Fundusz charakteryzuje się ryzykiem inwestycyjnym wyższym od funduszy dłużnych. Fundusz ten ma szansę osiągnięcia (przy zmienności wartości inwestycji o połowę niższej niż na globalnym rynku akcji) wyniku przewyższającego dochodowość aktywów dłużnych.
Zamów kontakt
Kontakt
Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Aviva Oszczędnościowy cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Subfundusz Aviva Oszczędnościowy lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz u dystrybutorów.