Opis produktu
Czym jest Aktywny Plan Inwestycyjny
Aktywny Plan Inwestycyjny to trzy strategie oparte na trzech specjalnie wyselekcjonowanych funduszach inwestycyjnych o różnym potencjale zysku i różnym poziomie ryzyka. Ty wybierasz najbardziej odpowiednią dla siebie strategię, my aktywnie pracujemy nad tym, aby Twoje inwestycje osiągały jak najlepsze wyniki. Aby je osiągnąć, stale monitorujemy rynek i aktywnie reagujemy na zachodzące zmiany. Dzięki temu nie musisz martwić się o dopasowywanie swoich inwestycji do aktualnych wydarzeń na rynku – my robimy to za Ciebie.
Plan na skuteczne inwestowanie
Chcesz rozpocząć przygodę z inwestowaniem, ale nie masz dostatecznej wiedzy? Skorzystaj z usług specjalistów w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi.
3 proste strategie
Trzy pakiety złożone z trzech wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych. Wybierz dla siebie ten o odpowiednim potencjale zysku i akceptowalnym poziomie ryzyka.
Aktywne zarządzanie
Stale monitorujemy rynek i aktywnie reagujemy na zachodzące zmiany. Wszystko po to, aby Twoje pieniądze nieustannie pracowały i przynosiły zysk.
Gratis - ubezpiecznie na życie
Każdy Klient ma prawo bezpłatnie przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie. W razie najgorszego, bliscy otrzymają środki zgromadzone w ramach Planu oraz dodatkowe 3% wartości aktywów jako świadczenie ubezpieczeniowe.
Podstawowe informacje
Minimalna pierwsza wpłata:
20 000 zł
Minimalna kolejna wpłata:
1 000 zł
Rachunek do wpłat:
89 1880 0009 0000 0013 0041 3004
Opłata administracyjna:
2%
Jeżeli w wyniku dokonanej wpłaty wartość zgromadzonych w ramach Planu środków osiągnie lub przekroczy 50 000 zł – opłata wynosi 0%.
Opłata za rezygnację:
2% w pierwszym roku
0% w kolejnych latach
Wybierz strategię
Dokumenty
Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Aviva Oszczędnościowy cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Subfundusz Aviva Oszczędnościowy lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz u dystrybutorów.